Quy định sử dụng dịch vụ

Mục đích sử dụng

Khách hàng KHÔNG được phép sử dụng dịch vụ của Sao Đông Á để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và các quy định quốc tế được áp dụng tại Việt Nam.

Khách hàng KHÔNG được phép tìm kiếm lỗ hổng hoặc lợi dụng các tiện ích và chức năng quản lý do Sao Đông Á cung cấp để thực hiện các mục đích ngoài phạm vi sử dụng dịch vụ đã được quy định.

Khách hàng phải chịu trách nhiệm về nội dung và mục đích của các dịch vụ khách hàng trực tiếp sử dụng tại Sao Đông Á.

 

Quy định về thanh toán

Khi đăng ký sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ theo đúng các quy định hình thức thanh toán của chúng tôi tại đây: http://www.saodonga.net/huong-dan-thanh-toan/. Sao Đông Á không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cũng như không có trách nhiệm bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn đã không tuân thủ đầy đủ quy định về thanh toán này.

 

Cam kết chất lượng dịch vụ

Mức độ ổn định và giới hạn hỗ trợ của các gói dịch vụ được mô tả chi tiết trong trang thông tin về giá và cấu hình của từng loại dịch vụ. Việc đo lường và thống kê về chất lượng được thực hiện theo tiêu chuẩn riêng của Sao Đông Á.

Sao Đông Á luôn thể hiện nỗ lực để đảm bảo chất lượng dịch vụ bằng việc thực hiện linh hoạt những chính sách hỗ trợ khách hàng, tuy nhiên khách hàng cần nắm vững về giới hạn trách nhiệm của chúng tôi và chủ động thực hiện các thao tác phối hợp thuộc trách nhiệm của khách hàng để cùng duy trì đảm bảo sự ổn định của dịch vụ.

 

Dữ liệu và Nội dung bản quyền

Khách hàng phải chịu trách nhiệm đảm bảo nội dung thông tin và dữ liệu của khách hàng lưu trữ trên các dịch vụ do Sao Đông Á cung cấp không vi phạm luật bản quyền.

Khách hàng có toàn quyền sở hữu và kiểm soát các nội dung dữ liệu do khách hàng lưu trữ trên các dịch vụ do Sao Đông Á cung cấp.

Tùy theo phân loại gói dịch vụ, các thông tin cấu hình kỹ thuật của gói dịch vụ sẽ được coi là nội dung dữ liệu thuộc quyền sở hữu của khách hàng hoặc quyền sở hữu của Sao Đông Á.

 

Tạm ngưng và chấm dứt sử dụng dịch vụ

Dịch vụ do Sao Đông Á cung cấp sẽ tự động chấm dứt/tạm ngừng khi đến thời điểm hết hạn theo giao dịch hoặc hợp đồng giữa hai bên.

Nếu quá thời gian hết hạn dịch vụ, khách hàng sẽ có 07 ngày tiếp theo để gia hạn và thanh toán các khoản Phí quá hạn cho Sao Đông Á. Nếu Khách hàng không gia hạn và thanh toán các khoản Phí quá hạn cho Sao Đông Á trong vòng 07 ngày, Sao Đông Á sẽ chấm dứt Dịch vụ đối với Khách hàng. Nếu Khách hàng vẫn muốn gia hạn sau thời gian này, chúng tôi không bảo đảm dịch vụ có thể chắc chắn gia hạn thành công.

 

Bồi thường thiệt hại

Trong trường hợp khách hàng vi phạm quy định sử dụng và gây ra tổn thất cho Sao Đông Á, khách hàng có trách nhiệm bồi thường tất cả các chi phí.

Trong trường hợp Sao Đông Á không đảm bảo được chất lượng dịch vụ đã cam kết, Sao Đông Á sẽ đền bù cho khách hàng dưới hình thức tặng thêm thời gian sử dụng gói dịch vụ hoặc hoàn trả lại các chi phí khách hàng đã thanh toán cho thời gian không sử dụng được dịch vụ. Mức đền bù do Sao Đông Á quyết định và không bao gồm bất cứ chi phí tổn thất nào do sự gián đoạn dịch vụ làm ảnh hưởng tới kinh doanh của khách hàng gây ra.